WMW - Israeli hazardous waste plasma treatment technology comes to UK